Πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 29-64 ετών
Επιμόρφωσης, Εταιρικά, Προσωπικής Ανάπτυξης, Σεμινάρια

Πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 29-64 ετών

Ξεκίνησε επίσημα το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους ηλικίας 29-64 χρονών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δράση είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ισχύ.
0
Summary rating from 0 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
0

Το voucher 29-64 είναι γεγονός με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Όπως προκύπτει από την επίσημη εγκύκλιο το πρόγραμμα θα επεκταθεί στους κλάδους:

 • Εμπόριο,
 • Logistics,
 • Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων,
 • Τρόφιμα-Ποτά,
 • Ενέργεια,
 • Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Δείτε τους κλάδους εδώ:

Και θα περιλαμβάνει:

 • 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση
 • 500 ώρες πρακτική εξάσκηση
 • Πιστοποίηση γνώσεων και προσόντων
 • Ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής προγραμμάτων σπουδών των ειδικοτήτων
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 2600€

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. * Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας
2. * Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015
3. * Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία που μπορεί να αποδειχθεί» οφείλουν να προσκομίσουν : Βεβαίωση του οικείου φορέα του αντίστοιχου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
4. * Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία)» οφείλουν να προσκομίσουν:
          a. κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ
          b. ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.
5. * Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω, οφείλουν να προσκομίσουν:
          a. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
          b. ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.
6. * Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
7. * Αντίγραφο του τίτλου σπουδών
8. * Αντίγραφο του IBAN λογαριασμού σε Εθνική Τράπεζας ή όποιας άλλης τράπεζας είστε πρώτος δικαιούχος
9. * Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι: (ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟ ΚΕΠ)
          a. δεν είναι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια
          b. δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο             δίμηνο, πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο επίσημο site

Συμπλήρωσε τον ΚΑΥΑΣ σου
& θα σε ενημερώσουμε αν έχεις εγκριθεί


ΕΣΠΑ 2014-2020